Koa
  1. Pro sasipen
  2. Gatě
  3. Biele vrany
  4. Big Sur
  5. Toč se s větrem, Rozárko
  6. Nevím
  7. Zelí a prejt
  8. Caldo de gallina
  9. Poslouchej
10. Valentýna
11. Voda, múka, chlieb
12. Čirikleskero tango
13. Pijácká
14. Zvon
15. Jestřábovi
Recenze